Vägen fram mot hållbar palmolja

Långsiktigt fokus

Den globala efterfrågan på palmolja ökar. I samma takt ökar också produktionen av palmolja och mer mark tas i anspråk för att plantera fler palmträd. Utmaningen är att se till att expansionen sker på ett hållbart sätt, med respekt för människor och natur i skogar med stor biologisk mångfald. Om det inte hanteras på rätt sätt, kan storskalig palmoljeproduktion ge upphov till skogsskövling, växthusgasutsläpp, överdriven användning av bekämpningsmedel och markrättskonflikter med lokalbefolkningen.

Hållbar och certifierad palmolja

Certifierad palmolja odlas på ett sätt som är bättre för natur, människor och djur, med skydd för värdefulla skogar och fokus på minskade sociala konflikter. När konsumenter och företag i Europa efterfrågar certifierad palmolja uppmuntras fler odlare att successivt ställa om till hållbara odlingsmetoder.

Olika standarder

Det finns olika standarder för att stödja ansvarsfull palmoljeproduktion.

 • Den mest etablerade, transparenta och spridda certifieringen är Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
 • En annan är Rainforest Alliance, vars certifiering regleras av Sustainable Agricultural Networks standard.
 • Nationella obligatoriska standarder finns i Indonesien och Malaysia;
  • Indonesian Sustainable Palm Oil Standard (ISPO)
  • Malaysian Sustainable Palm Oil Standard (MSPO).
 • Ett nytt initiativ för afrikansk palmoljeodling har nyligen signerats; African Palm Oil Initiative (APOI)
 • Ytterligare ett frivilligt initiativ är Palm Oil Innovation Group, som bygger på RSPOs kriterier, men går längre och ställer högre krav.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO är en icke-vinstdrivande organisation som förenar aktörer från sju sektorer av palmoljeindustrin:

 • palmoljeproducenter
 • palmoljeförädlare eller -handlare
 • tillverkare av konsumentvaror
 • återförsäljare
 • banker och investerare
 • miljö- eller naturvårdsorganisationer
 • sociala organisationer eller utvecklingsorganisationer.

Genom en öppen och intensiv dialog mellan de sju intressentgrupperna har RSPO utvecklat en global standard för hållbar palmolja. Den kallas RSPO Principles and Criteria (P&C). Standarden innehåller kriterier inom åtta olika huvudområden;

 • transparens
 • att följa lagar och regler
 • långsiktigt hållbar ekonomi
 • bruk av bästa arbetsmetoderna i odlingar och kvarnar
 • miljömässig ansvarsfullhet och bevarande av naturresurser och biologisk mångfald
 • ansvarsfull hantering av anställda
 • ansvarsfull etablering av nya plantage
 • arbete med ständiga förbättringar.

Under de åtta områdena finns ett stort antal detaljerade kriterier kring exempelvis etablering av nya plantager och skydd av extra värdefull skog.

En kort film som förklarar RSPO.

För- och nackdelar

Fördelen med RSPOs organisatoriska sammansättning är att samtliga parter, som på ett eller annat sätt är involverade i branschen, kan medverka och påverka arbetet. Det innebär att de grundläggande principerna och kriterierna har utformats på ett sätt som samtliga medverkande kan acceptera. En nackdel med detta är att de hållbarhetsmässiga ambitionerna sällan är tillräckligt offensiva för att ge de framsteg många anser måste till. Principles & Criteria utvecklas heller inte tillräckligt snabbt, vilket har lett till omfattande kritik.

Ny, frivillig modul; RSPO NEXT

RSPOs svar på kritiken har varit att utveckla en frivillig modul kallad RSPO NEXT. Företag kan välja att köpa palmolja som uppfyller dessa mer långtgående krav, och sedan kommunicera det till sina kunder. RSPO NEXT håller på att implementeras och kommer att fungera fullt ut först under 2017.

RSPO NEXT innehåller följande tillägg till Principles & Criteria:

 • Företaget måste offentliggöra en policy mot avskogning.
 • Odlare måste först avsätta skyddsvärd skog som inte får huggas ner. De måste också kunna bevisa att den skyddas.
 • Nya plantage får bara anläggas på skog med låga kollager.
 • Bruk av eld är förbjudet och man måste ha åtgärder på plats för att motverka, mäta och förhindra svedjebruk på och i närheten av plantage.
 • Det är förbjudet att skapa nya plantage på torvmark, oberonde av torvens djup.
 • Man måste mäta, reglera och minska utsläppen av växthusgaser för hela organisationen och rapportera offentligt vilka framsteg man gör.
 • Medlemmar måste utveckla uppsökande program om hållbarhet, legala rättigheter och marknadstillgång för deras småbrukande leverantörer.
 • Finns ingen gemensamt överenskommen ”levnadslön” i landet måste företaget samarbeta med arbetarna för att gemensamt komma överens om ett kompensationssystem genom kollektiva förhandlingar.
 • Bekämpningsmedlet Paraquat förbjuds helt.
 • Samtliga kvarnar måste kunna identifiera varifrån deras palmfrukter kommer.

Orsaken till att NEXT är en frivillig modul är man skulle bli tvungen att utesluta alltför många som inte skulle kunna nå upp till de högre kraven om den blev obligatorisk. Man menar att det är bättre att hålla dem kvar i systemet och ge möjlighet för dem som vill att gå längre genom NEXT-modulen.

RSPO NEXT kommer inte att resultera i en ny fysisk leverantörskedja. Företag som vill ta detta extra steg kommer att kunna köpa certifikat, RSPO Credits, som kopplas till NEXT-verifierade leverantörer. Dessa certifikat kommer bara att vara tillgängliga för de företag som redan köper 100% certifierat hållbar palmolja (CSPO).

För närvarande har RSPO 2941 medlemmar i 85 länder och RSPO-certifierad hållbar palmolja står för 18 procent av världsproduktionen av palmolja. Många europeiska raffinaderier, tillverkare och återförsäljare av konsumentvaror är RSPO-medlemmar. Ett ökande antal medlemmar har förbundit sig att byta till 100 procent certifierad  och hållbart producerad palmolja. Produktionen av certifierad palmolja har ökat kraftigt under de senaste åren, liksom användningen av den.

Handelsalternativ

Hållbar palmolja kan köpas in enligt ett av de fyra handelsalternativ som RSPO tagit fram:

 1. Book & Claim (B&C): Odlingar som är certifierade enligt RSPO-standarden kan sälja certifikat, så kallade RSPO Credits, på en elektronisk marknad. Att köpa credits innebär att stödja produktionen av certifierad palmolja. Det innebär emellertid inte att köparens produkter i slutändan kommer att innehålla certifierad olja eftersom den levererade oljan kommer från en ospecificerad källa på världsmarknaden.
 2. Mass Balance (MB): Hållbar palmolja från certifierade källor blandas med konventionellt odlad palmolja. Det är nästa steg mot fullständig försörjning av hållbart odlad palmolja, mellan ”Book & Claim” och ”Segregated”/”Identity Preserved”.
 3. Segregated (SG): Hållbar palmolja från olika certifierade plantager blandas, men särhålls från konventionellt odlad palmolja genom hela försörjningskedjan.
 4. Identity Preserved (IP): Hållbar palmolja från en enda certifierad oljekvarn.

Snabbkurs

Rainforest Alliance / Sustainable Agriculture Network

Network Rainforest Alliance, grundat 1987, arbetar för att förändra och förbättra markanvändning och affärsmetoder kopplade till jordbruk, så att de gynnar både biologisk mångfald och lokalbefolkning. Sustainable Agriculture Network (SAN) bildades 1997 och är en stor koalition av ideella miljöorganisationer som arbetar för att minska de miljömässiga och sociala risker som är förknippade med jordbruk. Tillsammans driver dessa två organisationer ett globalt system för att certifiera hållbara jordbruk i olika branscher.

Produkter som uppfyller de hållbarhetskrav som fastställts av SAN får använda Rainforest Alliance-certifieringens sigill. Kärnkriterierna inom SAN-standarden omfattar en rad områden, såsom att skydda och bevara djur och natur, jordar och vattendrag samt att skydda och förbättra levnadsförhållanden för arbetare, deras familjer och lokala samhällen.

SAN-standarden är väldigt omfattande och ställer mycket höga krav på gården både när det gäller miljöhänsyn och sociala aspekter. Nackdelen, som Rainforest Alliance delar med alla frivilliga tredjepartscertifieringar, är att förberedelserna inför en certifiering är omfångsrika och kostsamma. Det kan ofta utgöra en svåröverkomlig barriär för fattiga bönder, som har svårt att hitta finansiering för de nödvändiga investeringarna. Därmed blir det svårt att nå dem som mest skulle behöva det. Läs mer om Rainforest Alliance här och om SAN här.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Stiftelsen Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) är en nationell ideell organisation som syftar till att förbättra hållbarheten och konkurrenskraften hos den indonesiska palmoljeindustrin och bidra till den indonesiska regeringens mål att minska utsläppen av växthusgaser och att uppmärksamma miljöfrågor. ISPO grundades den 6 juli 2009 för att genomföra en certifieringspolitik som utformats av det indonesiska jordbruksministeriet. Jämfört med ett frivilligt initiativ som RSPO, är ISPO-certifieringen obligatorisk och gäller för alla odlare av oljepalm som är verksamma i Indonesien, från stora plantageföretag till småbrukare, även om kraven för varje målgrupp varierar. ISPO-revisioner har utförts av oberoende certifieringsorgan sedan maj 2012.

En svårighet med ISPO är att det inom de ansvariga myndigheterna i Indonesien finns tydliga intressekonflikter. När det ena ministeriet vill skydda regnskogen och begränsa de negativa miljöeffekterna av oljepalmsodling vill ett annat ministerium stärka landets ekonomi genom att dela ut koncessioner för nya plantage. Se ISPO hemsida för mer information.

Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)

Det malaysiska certifieringssystemet Sustainable Palm Oil (MSPO) är det nationella certifieringssystem i Malaysia genom vilken oljepalmsplantager, oberoende och organiserade småbruk, och bearbetningsanläggningar för palmolja certifieras mot MSPO-standarden (MS 2530: 2013-serien). Detta certifieringssystem är frivilligt och branschdrivet. Det trädde i kraft i januari 2015 och drivs och ägs av Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC), en oberoende organisation som bildades i december 2014. MPOCC har till uppgift att utveckla och genomföra MSPOs certifieringssystem i Malaysia. MSPO-standarden innehåller sju principer som täcker:

 1. Ledningsåtagande och ansvar
 2. Transparens
 3. Att följa lagar och regler
 4. Socialt ansvars-, hälso-, säkerhets- och anställningsvillkor
 5. Miljö, naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 6. Bästa arbetsmetoder
 7. Nyplanteringsutveckling

Precis som i Indonesien lider den malaysiska certifieringen av omfattande byråkratiska utmaningar. Eftersom den inte är öppen och transparant och saknar direkt förankring i de olika berörda sektorerna, har det varit svårt att skapa trovärdighet när det gäller efterlevnad och konkreta miljöeffekter. Det leder bland annat till att certifieringen har obefintligt stöd från globala miljövårdsorganisationer.

Se MSPOCCs hemsida för mer information om MSPO-certifieringssystemet.

Africa Palm Oil Initiative

Vid FNs klimatmöte i Marrakesh  (COP22) i november 2016 signerade sju afrikanska länder en överenskommelse om att skydda sin regnskog från ohållbar palmoljeutveckling. Överenskommelsen inbegriper sammantaget 70% av all regnskog i Afrika. Dokumentets formella beteckning är TFA 2020 Marrakesh Declaration for the Sustainable Development of the Oil Palm Sector in Africa men det omnämns i dagligt tal som Africa Palm Oil Initiative (APOI). Man förbinder sig att i samarbete med Tropical Forest Alliance utveckla nationella åtgärdsplaner för hållbar palmoljeodling. Projektet koordineras av den engelska organisationen Proforest som hjälpt till att utveckla ett antal principer för hållbar palmoljeodling.

Palm Oil Innovation Group (POIG)

POIG är ett samarbetsinitiativ mellan miljöorganisationer och det civila samhällets organisationer och industriföretag som syftar till att bygga vidare på RSPOs principer och kriterier (P & C) och medverkande företags åtaganden – särskilt i frågor om avskogning, kol-lager, biologisk mångfald, växthusgasutsläpp, pesticidanvändning och sociala relationer. Initiativet, som kallas POIG Charter, lyfter fram att vissa P & C bör ställa strängare krav på certifierade odlare, med följande rekommendationer:

 • Införa en High Carbon Stock (HCS)-metodik för markutveckling
 • Bevara och återställa torvmarker och förbjuda skövling på dem
 • Offentligt rapportera utsläpp av växthusgaser från alla källor
 • Minimera användningen av kemiska gödningsmedel och giftiga bekämpningsmedel
 • Förbjud odling av genetiskt modifierade organismer (GMO)
 • Behandla vattentäkter och deras användning på ett ansvarsfullt och transparent sätt
 • Skydda och bevara djurlivet genom bedömning enligt High Conservation Value (HCV) -metodiken

Med de här mer långtgående kraven menar POIG-medlemmar att man når en högre grad av hållbarhet. Det stämmer bättre med konsumenternas förväntningar, vilket ger ökad trovärdighet, som i sin tur leder till mer efterfrågan, högre försäljning och därmed bättre lönsamhet.

De utökade krav som ingår i POIG Charter har till stor del tagits med i den nya, frivilliga modul som RSPO lanserade 2016: RSPO NEXT. Läs mer på POIGs hemsida här.

Fortsätt läsa

Gemensamma initiativ för att förbättra förhållandena i ursprungsområdena

Företagens initiativ

Palmoljeodling utan koppling till hållbarhetskriterier är ett stort hot

Hoten från konventionell odling