Vad är RSPO?

Läs mer här

Certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja, vad är det?

Läs mer här

Frågor & svar: Hållbar palmolja

Vad är RSPO?

RSPO (Roundtable on Sustainable Palmoil) startades 2004 av WWF, AAK, KLK, Sainsbury’s och Unilever. Målet med organisationen är att främja hållbar produktion av palmolja. Organisationen arbetar med certifiering av ansvarsfullt producerad palmolja, som innebär att regnskogen inte får stå tillbaka för nya palmoljeplantager. Idag är cirka 20 procent av den globala palmoljeproduktionen är certifierad av RSPO. Det finns idag (2017) cirka 12,1 miljoner ton certifierad palmolja. RSPO:s arbete utgör den enda hållbarhetscertifieringen där man arbetar i så kallad multi-stakeholder form, där olika kategorier och branscher finns representerade. RSPO har samtidigt fått ta emot kritik från miljövårdsorganisationer för att omställningen till certifierad och spårbar palmolja inte går tillräckligt snabbt. Både näringslivet och många miljövårdsorganisationer är dock eniga om att RSPO-certifiering är den bästa vägen framåt.

Certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja, vad är det?

Certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja kan köpas genom de olika handelsordningar som RSPO erbjuder. Organisationen står bakom fyra stycken olika handelsordningar:

Identity Preserved: Den certifierade palmoljan från ett ursprung hålls separat från annan palmolja genom hela värdekedjan.

Segregerad palmolja: Certifierad palmolja som hålls separat från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan men som blandas med certifierad palmolja från annat ursprung.

Mass Balance: Blandning av certifierad och icke-certifierad palmolja.

Book and Claim (RSPO Credit): ”RSPO Credits” är ett verktyg för att stötta produktionen av certifierad palmolja. Det innebär att man betalar en viss summa per ton till en producent som odlar certifierad palmolja. Producentens palmolja säljs på världsmarknaden och kan inte spåras sedan. Och den fysiska palmolja som det betalande företaget får hem vid leverans kommer från världsmarknaden och kan då vara både konventionell eller certifierad. Det går inte att avgöra vilket.

Hur kan man se att en produkt är gjord på certifierad olja?

Om företaget som tillverkat produkten uppfyllt RSPOs märkningskrav kan företaget välja att märka produkten med RSPOs logotyp. Det är i Sverige i dagsläget ganska ovanligt vilket gör att det är få produkter som idag har märket. Vill man som konsument veta mer får man då kontakta företaget eller läsa om företagets hållning till palmolja på deras hemsida.

 

 

Vad ska ett företag göra för att uppfylla RSPOs märkningskrav?

RSPOs standard har två komponenter. Dels själva odlingskriterierna som berör hur palmoljan odlas. De gäller i ursprungslandet där oljepalmerna finns. Dels en revision av leverantörskedjan. Den säkerställer att resan från plantagen hela vägen till konsumentprodukten har skett på ett korrekt sätt, så att man kan vara säker på att den olja som finns i produkten verkligen har odlats enligt RSPOs hållbarhetskriterier. Båda dessa komponenter måste vara på plats för att ett företag ska uppfylla RSPOs märkningskrav.

Hur följer man upp certifieringen?

Oberoende tredjepartsrevisorer gör årliga granskningar som dokumenteras i offentliga rapporter, som man kan hitta på RSPOs hemsida. Det görs också externa övergripande utvärderingar. Den mest kända är Världsnaturfondens granskning av branschen. WWF ger vanligtvis vartannat år ut ett så kallat ”scorecard” där de betygsätter medlemmarna i RSPO och hur de når upp till målen att om certifierad palmolja.

Vad gör RSPO för att minska avskogning av regnskogen?

RSPO bygger på ett regelverk som heter ”Principles och Criteria”. Detta regelverk uppdateras var femte år och den senaste uppdateringen gjordes 2013. Vid den senaste revisionen antogs striktare kriterier för att skydda skog och torvmark. Vad som är hållbart innebär i detta fallet ett förbud mot att omvandla primär skog och extra skyddsvärd skog till palmoljeplantage. Plantering på torvmark är begränsat till 100 hektar för nya plantager eller 20 procent av plantager mindre än 500 hektar. I februari 2016 presenterades RSPO Next som ytterligare förstärker kraven vad gäller torvmark, avskogning och att beskydda ursprungsbefolkningens rättigheter. Avskogning är svårt att mäta då det inte finns någon överenskommen definition av just avskogning. Den bästa metoden är dock att använda kriterier som inkluderar så mycket regnskog och områden av skyddsvärd biologisk, ekologisk, kulturell och social värde i beräkningarna.

 

Vad är RSPO Next?

RSPO Next är ett frivilligt initiativ för de företag som genom egna policys och aktiviteter tagit ett steg ytterligare till att stärka hållbarhetsambitionen och som redan idag använder sig av RSPO-certifieringen och som uppfyller grundcertifieringen utifrån RSPO:s ” Principles and Criteria”. RSPO Next har utformats på det vis att man ska tillåta tredjepartsverifikation av de aktiviteter som går utöver RSPOs ”Principles and Criteria”. RSPO Next innebär en försäkran som endast en oberoende tredjepart och ackrediterad verifikation på plats i produktionsländerna kan ge samtidigt som denna utförs på ett standardiserat sätt.

Vad är ”mark med höga skyddsvärden” (”HCV”)?

”Mark med höga skyddsvärden” har biologiska, ekologiska, sociala och kulturella värden som anses utomordentligt viktiga eller kritiska på nationell, regional eller global nivå. HCV står för High Conservation Values.

Alla livsmiljöer har inneboende naturvärden, som förekomsten av sällsynta eller endemiska arter, tillhandahållandet av ekosystemtjänster, heliga platser eller har resurser som skördas av lokalbefolkningen.

Det finns sex kategorier av HCV och de beskrivs på hemsidan HCV Resource Network.

Vad är skillnaden på RSPO Next jämfört med RSPO:s grundcertifiering?

Palmoljeindustrin påbörjade ett arbeta med att reformera industrin för mer än 10 år sedan. Det har resulterat i att mer än 2500 företag nu är medlemmar i RSPO och 20 procent av all palmolja som produceras globalt är certifierad hållbar palmolja. Användandet av RSPO Next bygger vidare på det arbete och stärker certifieringen på 6 stycken områden:

·       Ingen avskogning – För att kunna använda sig av RSPO Next måste företaget ha en ”ingen avskogningspolicy”:

  • Ingen plantering på torvmark
  • Ingen användning av eld vid anläggandet av mark – syftar till att minska klimatpåverkan.
  • Minska koldioxidutsläpp – mäta och minska utsläppen i hela leverantörskedjan.
  • Transparens av leverantörskedjan – man ska vara transparent med information gentemot sina ”stakeholders” och det ska även finnas riktlinjer för etik och integritet.
  • Respektera mänskliga rättigheter – Rättvis behandling av småskaliga jordbrukare och mänskliga rättigheter generellt. Syftet och målet är att minska konflikter.

Kan jag som konsument köpa RSPO Next-certifierade produkter?

RSPO Next är inte en fysisk produkt utan endast ett ytterligare ett åtagande till den palmolja som man köper och säljer. Det går därför inte att köpa en produkt som är RSPO Next men ett företag kan vara RSPO Next genom att uppfylla de kriterier som krävs.

Vad innebär ”ekologisk palmolja”?

För att ett livsmedel ska få kallas ”ekologiskt” i Europa så måste det uppfylla EUs förordning om ekologiska jordbruksprodukter (EG nr 834/277 & 889/2008) eller följa IFOAMs regelverk. De gäller för palmolja precis som för andra produkter. Typiska särdrag i förhållande till annan odling är att man inte tillåter kemiska bekämpningsmedel, konstgödning eller genetiskt modifierade organismer i odlingen. Enligt IFOAMs regler får den inte heller ligga på mark med naturliga ekosystem som har höga skyddsvärden (High Conservation Value Areas) och uppodlats senare än fem år sedan. Beredning av marken får inte heller ske med hjälp av eld.

Det odlas mycket små volymer ekologisk palmolja och det mesta som säljs idag kommer ifrån Colombia och Ecuador.

 

Vad kan företag i Sverige och EU göra för att påskynda övergången till hållbar certifierad palmolja?

EU har en unik möjlighet att göra den globala palmoljeproduktionen mer hållbar eftersom det är världens tredje största palmoljeimportör. Det finns också en stor och ökande medvetenhet om vikten av hållbar palmolja bland allmänheten. Både producenter och detaljhandeln arbetar aktivt för att ta ansvar och vara transparent i användning av palmolja. En utmaning är dock skillnaden i utbud och efterfrågan. 50 procent av alla palmolja som produceras hållbart genom RSPO-certifiering säljs inte som hållbar certifierad palmolja. Genom att öka efterfrågan på certifierad hållbar palmolja hos europeiska företag ökar också medvetenheten om frågan. Detsamma gäller i Sverige och det är därför viktigt att företag och konsumenter efterfrågar certifierad hållbar palmolja.

RSPO har blivit anklagade för att det förekommer barnarbete och till och med trafficking på plantager som är certifierade. Vad görs åt det?

RSPO är dels ett verktyg för att förbättra förutsättningarna för de som arbetar på palmoljeplantage, för regnskogen och för det djurliv som finns där och dels ett verktyg för att öka spårbarheten genom hela leverantörskedjan. Det svenska näringslivet är medvetna om att RSPO-certifieringen inte är problemfri. Enligt International Labour Organization beräknas 3,2 miljoner indonesiska ungdomar i åldern 10-17 vara engagerade i barnarbete. Det är självklart stora utmaningar i uppföljningen av certifieringen och att samtidigt förhindra att kriminella element utnyttjar certifieringen. I dagsläget är RSPO-certifieringen det enda verktyget där sociala- och miljöorganisationer är delaktiga och kommer med synpunkter för att förbättra förutsättningarna, i så kallad multi-stakeholder-dialog.

De företag i Sverige, från olika branscher, som använder palmolja tror på RSPO-certifieringen som ett långsiktigt verktyg för schysta arbetsvillkor, ökad social välfärd och minskad miljö- och klimatbelastning i produktionsländerna. Genom att använda certifieringen och sitt medlemskap i RSPO kan man vara delaktig och påverka organisationen i en effektivare och mer trovärdig riktning. Detta handlar alltså om ett stort samhällsproblem där många aktörer har ett gemensamt ansvar, inte endast de som använder palmolja.

På vilket sätt värnas regnskogarna av ert branschsamarbete?

Certifiering genom RSPO är ett sätt att säkerställa ansvarsfulla förhållanden vid odlingen och att motverka avskogning vid nyanläggning av plantage. Många företag arbetar även med en ”no-deforestation-policy” vilket bland annat innebär nolltolerans mot avverkning av regnskog vid produktion av palmolja. Det finns möjlighet att öka produktiviteten på befintliga plantager vilket innebär att man inte behöver nya plantager för att öka andelen palmolja. Svenska företag arbetar för att nå hundra procent certifierad hållbar palmolja och många företag arbetar för att bli en del i påbyggnadscertifieringen RSPO Next.

Vilket åtagande för hållbar palmolja gör Livsmedelsföretagen ?

Mer än nittio procent av alla svenska livsmedelsföretag stödjer hållbar odling och arbetar med certifierad palmolja, enligt Livsmedelsföretagens ”progress report”. Det senaste året har andelen segregerad palmolja ökat, vilket innebär att den svenska marknaden använder mer fysiskt certifierad palmolja.

Vad gör livsmedelsbranschen för att förbättra produktionsförhållandena?

Livsmedelsföretagens styrelse har beslutat om ett gemensamt åtagande som innebär att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.

Genom initiativet vill svenska livsmedelsproducenter bidra till en ökad användning och efterfrågan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja, en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet och bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar.

Branschen försöker även på nordisk nivå att arbeta för ett gemensamt åtagande. Ett stort antal företag har redan kommit långt i sitt arbete med att ta ansvar för sin palmoljeanvändning och har redan idag 100 procent certifierad palmolja.

Vad kan företag i Sverige och EU göra för att påskynda övergången till hållbar certifierad palmolja?

EU har en unik möjlighet att göra den globala palmoljeproduktionen mer hållbar eftersom det är världens tredje största palmoljeimportör. Det finns också en stor och ökande medvetenheten om vikten av hållbar palmolja bland allmänheten. Både producenter och detaljhandeln arbetar aktivt för att ta ansvar och vara transparent i användning av palmolja. En utmaning är dock skillnaden i utbud och efterfrågan. 50 procent av alla palmolja som produceras hållbart genom RSPO-certifiering säljs inte som hållbar certifierad palmolja. Genom att öka efterfrågan på certifierad hållbar palmolja hos europeiska förtag ökar också medvetenheten om frågan. Detsamma gäller i Sverige och det är därför viktigt att företag och konsumenter efterfrågar certifierad hållbar palmolja.

 

Fortsätt läsa

Svensk Dagligvaruhandels insatser för hållbar palmolja

Hållbar palmolja utifrån ett handelsperspektiv

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ